Tuesday, September 02, 2014
     

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

SPECIFIC AND GENERAL TERMS AND CONDITIONS

(PARTLY AS PER DUTCH LAW AND IN DUTCH LANGUAGE)

(USE GOOGLE TRANSLATOR TO GET THE MAIN LINES; SOON AN OFFICIAL ENGLISH TRANSLATION WILL FOLLOW)

COSTS STUDY BOOKS AND STUDY MATERIAL

1. ALL COSTS FOR STUDY BOOKS OR SPECIFIC PRINTED AND/OR ROYALTY BASED EXTERNAL STUDY MATERIAL ARE TO BE PAID BY STUDENTS THEMSELVES (EITHER BY BUYING THE BOOKS THEMSELVES, BY PAYING SUPPLEMENTS TO THE COURSE AS INDICATED, OR BY SEPARATE INVOICES THROUGH THE AAS). SUPPLEMENTS ARE INDICATED WHENEVER REQUIRED.

2. ALL COURSES, SEMINARS AND MODULES COME WITH HANDOUTS AND BASIC STUDY SYLLABI PROVIDED BY THE AAS WITHOUT ANY EXTRA COSTS.
CANCELLATION OF COURSES, SEMINARS AND MODULES

1. THE AAS WILL HAVE THE RIGHT TO CANCEL COURSES, SEMINARS AND MODULES IF INSUFFICIENT REGISTRATIONS WILL LEAD TO A DIRECT FINANCIAL LOSS ON THE PART OF THE AAS IN CASE THE COURSE, SEMINAR OR MODULE WOULD TAKE PLACE. THE AAS WILL INFORM PROSPECTIVE STUDENTS OF THESE COURSES, SEMINARS OR MODULES WITHIN AN ACCEPTABLE TIMEFRAME AND LATEST TWO WEEKS BEFORE THE STRAT OF COURSE/SEMINAR/MODULE AND IN CASE OF CANCELLATION FOR ABOVE REASONS, ALL MONEY PAID TO THE AAS WILL BE REFUNDED IMMEDIATELY TO THE PROSPECTIVE STUDENT.
DOWNLOAD PDF HERE - TERMS AND CONDITIONS
Algemene Voorwaarden ter zake van training en opleiding door Academy of Ayurvedic Studies / AAS / Stichting CARE

Inhoudsopgave van de artikelen van de algemene opdrachtvoorwaarden

01. Definities
02. Toepasselijkheid
03. Aanbod
04. Overeenkomst
05. Annulering
06. Beëindiging van de overeenkomst
07. Prijswijzigingen
08. Levering
09. Conformiteit
10. Betaling
11. Niet-tijdige betaling
12. Niet-nakoming van de overeenkomst
13. Aansprakelijkheid van AAS
14. Vertrouwelijkheid
15. Auteursrechten, intellectuele rechten en dergelijke
16. Opmerkingen, vragen en klachten
17. verdergaande klacht- en beroepsmogelijkheden
18. Wijziging van de Algemene Voorwaarden en ondertekening
Slotbepaling

Artikel 1 - Definities
Onderwijs =
alle onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
Afstandsonderwijs =
elke vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
Contactonderwijs =
elke vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.
Training =
contactonderwijs zoals verzorgd door AAS.
Formeel onderwijs =
onderwijs dat gereguleerd wordt door wetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel wettelijk erkend diploma.
Niet-formeel onderwijs =
onderwijs dat niet gereguleerd wordt door wetgeving.
Educatieve dienst =
levering van opleiding, cursus of training inclusief het bijhorend lesmateriaal.
Overeenkomst =
een overeenkomst voor de levering van enkele diensten, zoals bedoeld bij wet en in art. 2 lid 1.
Overeenkomst op afstand =
een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie of schriftelijke correspondentie.
Afnemer van diensten =
cursist, student, deelnemer of opdrachtgever.
Cursist, student of deelnemer =
natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een omschreven dienst van AAS afneemt.
Opdrachtgever =
natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een omschreven dienst van AAS afneemt.
De Academy of Ayurvedic Studies / AAS / Stichting CARE=
Stichting CARE, de Academy of Ayurvedic Studies ofwel AAS zijn gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel sinds 11-01-2006 onder nummer 41211470. In de rest van deze Algemene Voorwaarden wordt naar deze groep van namen verwezen met AAS.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AAS en een cursist, student, afnemer of opdrachtgever met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs en overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal, samenvattingen of boekjes.
2. Op elke overeenkomst van opdracht en eventuele vervolgopdrachten zijn deze Algemene Voorwaarden van AAS van toepassing. AAS wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever of afnemer van de hand. Schriftelijke en mondelinge opdrachten aan ons gegeven worden derhalve te allen tijden geacht te zijn verstrekt met volstrekte instemming van deze verstrekte voorwaarden.
3. De eigenaar en eindverantwoordelijke binnen de AAS zijn het bestuur en de directie van Stichting CARE en de Academy of Ayurvedic Studies.

Artikel 3 - Aanbod
1. AAS brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst.
3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
- de omschrijving, de beginsituatie, de doelstelling, de aanpak of methode;
- de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- wanneer de educatieve dienst start en wie het onderwijs verzorgt;
- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
- de wijze van betaling en de duur van de overeenkomst;
- de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat,
b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de levertijd van lesmateriaal, samenvattingen of boekje.
4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van AAS.
5. AAS mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van AAS, inclusief het bezoekadres van de vestiging van AAS;
b. het recht van de afnemer om de overeenkomst op afstand binnen zeven werkdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het dan geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 - Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de afnemer hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt AAS een elektronische bevestiging naar de afnemer; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door AAS kan de afnemer de opdracht annuleren.
3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de afnemer ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.
4. De overeenkomst betreft een inspanningsverbintenis om de beoogde dienst en doelstellingen, vermeld in de omschrijving aan de hand van de overeengekomen methodieken te realiseren. AAS cum suis doen al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht op de afgesproken wijze binnen de vastgestelde termijn naar behoren en volgens eigen en heersende professionele standaards uit te voeren.

Artikel 5 – Annulering
1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd bij een overeenkomst op afstand, de volgende annuleringsregeling:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;
b. bij annulering tot één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
c. bij annulering korter dan één maand tot twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
d. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
e. na aanvang van het contactonderwijs is annulering niet meer mogelijk, en zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst
1. De afnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de afnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
2. Gedurende zeven werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet alle gegevens zijn verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn zeven werkdagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de afnemer een termijn van zeven werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal.
4. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, heeft de afnemer in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. AAS betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
5. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 dient de afnemer alle van AAS ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan AAS terug te zenden. AAS is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de afnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de afnemer.
6. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door AAS met instemming van de afnemer is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
7. Zodra bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat zich voor de afnemer/opdrachtgever en/of AAS onvoorziene omstandigheden, waaronder overmacht, voordoen die aanpassing van overeenkomst en/of activiteiten noodzakelijk maakt, dan treden de afnemer/opdrachtgever en AAS terstond in overleg inzake aanpassing. Eén en ander geldt in het bijzonder voor dreigende, aanzienlijke overschrijding van budgetten en begrotingen. Uitkomsten van dergelijk overleg worden door AAS schriftelijk bevestigd.

Artikel 7 - Prijsopgaaf en prijswijzigingen
1. Er wordt bij maatwerk altijd prijsopgaaf gedaan op basis van in overleg ingeschat tijdsbeslag. Meer dan normale kosten, zoals het in opdracht schrijven van een probleemanalyse, een plan van aanpak of een stappenplan worden altijd in rekening gebracht. Een oriënterend gesprek vooraf, telefonisch (voor-)overleg en e-mailverkeer zijn kosteloos.
2. In het gehanteerde tarief zijn normale bureaukosten verdisconteerd, zoals de gebruikelijke overhead en normale reiskosten tijdens trainingsopdrachten in Nederland en dergelijke.
3. Verblijfkosten tijdens maatwerk trainingen worden, evenals de kosten van derden en technische hulpmiddelen en materialen (bijv. syllabi, handouts, samenvattingen, trainingsmappen, flip-overs, testen, video, audio, overhead-projector, beamers, monitors, klimmaterialen, touwwerk & palen, enzovoort) bij de cliënt in rekening gebracht, door derden of door AAS.
4. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, dan zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
5. De afnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.
6. Lid 4 en 5 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 – Levering
1. Lesmateriaal, syllabi of samenvattingen
a. AAS levert het lesmateriaal tijdig aan de afnemer. Onder tijdige
levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
b. Bij de koop van een licentie of lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 45 dagen, tenzij anders is of wordt overeengekomen.
Indien de levertijd wordt overschreden, kan de afnemer uitsluitend na formele ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door AAS vervangen.
2. Correctiewerk
a. De afnemer wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 9 - Conformiteit
1. De educatieve dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 10 - Betaling
1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door AAS aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. AAS mag van de afnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 5 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs is voldaan.
4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling geschieden even vooraf en ter plaatse van de aflevering. De afnemer kan door AAS tot vooruitbetaling van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling
1. De afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, AAS hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na declaratiedatum.
AAS zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is AAS gerechtigd rente en de werkelijke kosten van (buiten-) gerechtelijke invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. De (buiten-)gerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal EUR 75,00.
3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 16 en 17 bepaalde, zal AAS het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 12 - Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. AAS heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij het bepaalde onder lid 4 van toepassing is of de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
4. Indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van AAS te wijten is aan overmacht, is er geen sprake van een tekortkoming in de verplichting van AAS, die aan haar kan worden toegerekend. De omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van AAS komen, zijn ondermeer ziekte en/of werkstaking van werknemers van AAS dan wel van ingehuurde partijen, oorlog, rampen, brand en overheidsmaatregelen.
Indien in de gevallen als genoemd nakoming wordt gevorderd, is AAS gerechtigd toeslag te heffen. Indien door overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden kan AAS de overeenkomst beëindigen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van AAS
1. AAS is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichting jegens cliënt of enige schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege AAS van de aan haar verstrekte opdracht, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AAS.
2. AAS is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden of hulppersonen, die door AAS belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
3. Indien er voor zover AAS onverminderd het bovenstaande jegens cliënt aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en gelimiteerd door de uitkering onder de bedrijfs- en of beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AAS, voor zover dit voorbehoud is toegestaan door de wet of de bevoegde rechter in dezen.
4. AAS is niet aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen van de cursist. Als AAS toerekenbaar tekortschiet en de cursist daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van AAS voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van AAS voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid
1. AAS zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken ter zake van hetgeen AAS tijdens de uitvoering van een overeenkomst ter kennis heeft genomen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen of AAS op grond van wetten en regels daartoe gehouden is.

Artikel 15 – Auteursrechten, intellectuele rechten en dergelijke
1. De intellectuele eigendomsrechten ter zake van door ons ontwikkelde trainingen, opleidingen, cursussen, opgestelde documenten, waaronder adviezen, rapporten, nota's, plannen van aanpak, programma's, 'handouts', samenvattingen, oefeningen, voordrachten alsmede alle offertes en uitingen op het internet van AAS, zijn eigendom van AAS.
2. Het intellectueel eigendomsrecht en het auteursrecht terzake van deze in lid 1 genoemde uitingen worden op generlei wijze uit hoofde van de overeenkomst overgedragen aan de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen en vastgelegd.
3. Het auteursrecht is onverminderd van toepassing, het is dan ook zonder vooraf gegeven uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AAS niet toegestaan om enig door ons geleverd werk, concept of materiaal geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook ter beschikking te stellen aan derden, of al dan niet tegen een vergoeding ter inzage aan derden te geven.

Artikel 16 – Opmerkingen, vragen en klachten
1. Opmerkingen, vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst of opleiding worden door AAS beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door AAS per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij AAS conform de klachtenprocedure van AAS, zoals omschreven op de site van AAS en benoemd bij elke overeenkomst.

Artikel 17 – Verdergaande klacht- en beroepsmogelijkheden
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Geschillen tussen afnemer en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen na het volgen van de klachtenprocedure door de afnemer aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
3. Indien een inhoudelijke klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een verdergaande klacht welke vatbaar is voor de klachtprocedure bij de klachtencommissie, zoals aangegeven op de website van AAS.

Artikel 18 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden en ondertekening
1. AAS is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal in een dergelijk geval afnemers, cursisten, studenten en opdrachtgevers tijdig, billijk en deugdelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.


Slotbepaling
Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Huisregels

Inleiding
AAS wil haar cursussen optimaal verzorgen. Wij gaan met u een samenwerking aanom de afgesproken doelstelling te realiseren. Om de samenwerking zo goed mogelijk tedoen slagen, zijn wederzijdse afspraken en regels noodzakelijk.

Inzet en motivatie
Het bereiken van resultaat hangt in hoge mate af van uw inzet en motivatie. AAS gaat ervan uit dat uw inzet hoog is. Maar, als er belemmeringen zijn waardoor de inzet/motivatie (tijdelijk) niet optimaal is, bespreekt u dit op tijd met de docent(en) of studiebegeleiders.

Aanwezigheid/afwezigheid
• Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn, waardoor u niet kunt komen. In dat geval doet u het volgende:
1. U overlegt ruim van te voren met uw docent of, en zo ja, op welke manier de gemiste les(sen) kan (kunnen) worden ingehaald.
• Bij verhindering door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden:
1. U meldt dit zo spoedig mogelijk telefonisch of via een email voor de les, bij het secretariat van AAS op 020 8401887 (of een ander nummer of emailedres als u dat met de docent hebt afgesproken), of per email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
2. U vertelt wie uw docent is en op welk tijdstip u les hoort te hebben.
3. U geeft aan wat de reden is van uw afwezigheid.
4. U geeft aan wanneer u verwacht weer naar de les te komen.

Presentielijst
De docent houdt een presentielijst bij van elke bijeenkomst, excursie of individueel gesprek als bewijs van uw aanwezigheid.

Op tijd komen en blijven tot de eindtijd
De lestijden liggen vast. U bent verplicht op tijd aanwezig te zijn en aanwezig te zijn tot het einde van de les. Als u weet dat u, vanwege een geldige reden, te laat zult komen of vroeger weg moet, neemt u ruim van te voren contact op met uw docent om af te spreken hoe dit wordt behandeld.

Vakanties
AAS geeft les aan studenten uit het gehele land en uit het buitenland; derhalve wordt er weinig rekening gehouden met regionale schoolvakanties. Wel worden de grote lijnen van kerst- en zomervakantie in het oog gehouden bij de planning.

Uitvoeren van opdrachten
Tijdens de lessen kunt u één of meerdere opdrachten krijgen, die binnen de lessen ofwel buiten de lessen moeten worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat u deze, naar beste kunnen, daadwerkelijk uitvoert.

Mobiele telefoons
Tijdens de lessen, tijdens individuele gesprekken en in leslokalen moet uw mobiele telefoon uitgeschakeld zijn. In de pauze is er gelegenheid om dringende telefoontjes te beantwoorden. In bijzondere situaties kunt u hierover aanvullende afspraken maken met uw docent.

Opruimen
Na afloop van de les moet het lokaal in originele staat worden achtergelaten. De groep is gezamenlijk verantwoordelijk voor het opruimen van het lokaal. Afval dient u in een vuilnisbak te doen.

Niet openbare ruimte; AAS kantoorruimtes

Bovengenoemde ruimtes zijn voor cursisten zonder toestemming van het personeel van AAS niet toegankelijk.

Wijziging gegevens
U geeft veranderingen in uw levenssituatie door aan AAS. Voorbeelden hiervan zijn: verandering van adres, telefoonnummer, email. Dit doet u door uw mutaties via een duidelijek email door te geven aan het secretariat van AAS.

Amsterdam, juni 2011

Algemene Voorwaarden ter zake van training en opleiding door Academy of Ayurvedic Studies / AAS / Stichting CARE

Smart info

Contact us:

+ 31 6 24 32 16 25

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Office hours:

Monday, Wednesday and Friday
10 am - 16 pm or leave a voicemail message!

 

Address:

Oude Arnhemseweg 290

7351 TD Hoenderloo

The Netherlands